קטע:רש"י על שמואל א כד יד

"כאשר יאמר משל הקדמוני" - משל קדמונו של עולם התורה שהיא משלו של הקב"ה

"מרשעים יצא רשע" - הקב"ה מזמן לרשע שנופל ביד רשע כיוצא בו והיכן אמרה תורה (שמות כא יג) והאלהים אנה לידו כדאיתא במסכת מכות (י ב)