פתיחת התפריט הראשי

"נחבא אל הכלים" - בבית שנתנו שם הבאין כליהן שהיה בורח מן הגדולה ומדרש אגדה רבי תנחומא ואל הכלים באורים ותומים אמר שמא איני ראוי לגדולה עד שישאלו באורים ותומים ושאלו ועלה בידו