קטע:רש"י על שמואל א יג יט

"וחרש לא ימצא" - לא היה מצוי בתחלת מלכות שאול כי הפלשתים המושלים בישראל העבירו כל חרשי ברזל מישראל פן יעשו כלי זיין להלחם