קטע:רש"י על שמואל א יג יח

"גי הצבועים" - שמצויין בו הצבועים הוא ששנינו רבי מאיר אומר אף הצבוע ותרגם יונתן אפעיא וכן פירשו רבותינו ז"ל (בבא קמא טז א) צבוע זה אפעה מין שרץ רע ומזיק