רש"י על שמואל א יג ג

"את נציב פלשתים" - סרדיוט שהיה להם על ישראל והושיבוהו בגבעת בנימן

"ישמעו העברים" - שמרדנו בפלשתים וישמרו מהם