פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל א ז ו

"וישאבו מים וישפכו" - תרגם יונתן ושפיכו לבהון בתיובתא כמיא קדם ה' ולפי משמעו אינו אלא סימן הכנעה הרי אנו לפניך כמים הללו הנשפכין

"וישפט שמואל" - בין איש לרעהו על עסקי ממון שביניהם או על עסקי עבירה שעברו