קטע:רש"י על שמואל א ג יג

"כי מקללים להם בניו" - מקללים לי היה לו לומר אלא שכנה הכתוב

"מקללים" - מקילים וכן כל קללה לשון קלות ובזיון הוא

"ולא כהה" - לא הכהה פניהם להעבירם מגדולתן