פתיחת התפריט הראשי

"טרם ידע את ה'" - עדיין לא היה מכיר ענין קול נבואה כל טרם שבמקרא לשון עדיין לא כתרגומו עד לא ואינו לשון לפני וזה יוכיח ועוד (שמות ט ל) כי טרם תיראון מפורש ממנו וכן (בראשית ב ה) כל שיח השדה טרם יהיה בארץ