רש"י על שמואל א ב ב

"ואין צור כאלהינו" - אין צייר כאלהינו הצר צורה בתוך צורה