קטע:רש"י על שמואל א א כה

"ויביאו את הנער אל עלי" - לראות שנתקיימה נבואתו ורבותינו דרשו מה שדרשו שהורה הלכה שאינו צריך כהן לשחיטת קדשים כדאיתא בברכות (לא ב)