פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל א א יג

"ויחשבה עלי לשכורה" - שלא היו רגילין להתפלל בלחש