קטע:רש"י על שמואל א א טז

"אל תתן את אמתך" - כלפי שאמרה לו דבר קשה חזרה ופייסתו שלא יתננה הפקר ובזיון לפני צרתה בת בליעל

"כי מרוב שיחי" - דברתי לפניך קושי

"שיחי" - יש מקומות שהוא לשון אנינות לב דבר אחר

"מרוב שיחי" - כתרגומו ארי מסגי אקניותי וארגיזותי אורכית בצלו עד כען

"וכעסי" - שצרתי מכעסת אותי

"אל תתן" - לשון מסירה כמו (תהלים כז יב) אל תתנני בנפש צרי