קטע:רש"י על שיר השירים ז יב

"לכה דודי נצא השדה" - דרשו רבותינו בעירובין אמרה כנסת ישראל רבונו של עולם אל תדינני כיושבי כרכים שיש בהם גזל ועריות אלא כיושבי פרזות שהם בעלי אומנות ועוסקין בתורה מתוך הדחק

"נלינה בכפרים" - נלינה בכופרים בא ואראך בני עשו שהשפעת להם טובה וכופרים בך