קטע:רש"י על שיר השירים ב יב

"הנצנים נראו בארץ" - קרבו ימי החמה שהאילנות מוציאין פרחים והולכי דרכים מתענגים לראותם

"עת הזמיר הגיע" - שהעופות נותנין זמר וקול ערב להולכי דרכים

"וקול התור" - כמשמעו תורים ובני יונה דרך העופות להיות משוררים ומצפצפים בימי ניסן