רש"י על שופטים יד יט

"רוח ה'" - (תרגום) רוח גבורה מן קדם ה'

"חליצותם" - מלבושים שחלץ מעליהן