קטע:רש"י על שופטים ט מב

"ויצא העם השדה" - אנשי שכם

"ויגידו" - המגידים לאבימלך שיצאו בני העיר אל השדה לעשות חפציהם