קטע:רש"י על שופטים ט כט

"ויאמר לאבימלך" - ויאמר געל בפני זבול הודיע לאבימלך

"רבה צבאך וצאה" - מן המקום שאתה שם ונראה את גדולתך