פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שופטים ה כג

"אורו מרוז" - אמרי לה כוכבא הוה ואמרי לה גברא חשיבא הוה (מועד קטן טז א) והיה סמוך למקום המלחמה ולא בא

"אמר מלאך ה'" - אמר ברק בשליחותו של הקדוש ברוך הוא

"יושביה" - היושבים בארבע אמות שלו (שם) בארבע מאות שפורי שמתיה ברק למרוז

"לעזרת ה'" - כביכול שמי שהוא עוזר את ישראל כעוזר את השכינה