פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שופטים ה כא

"גרפם" - טאטם מן העולם כמגרפה זו שגורפת את האפר מן הכירה

"נחל קדומים" - שנעשה ערב לים על זה מימות מצרים כדאיתא (בפסחים קיח ב)

"תדרכי נפשי" - ברגלים את עוז גבורי כנען