פתיחת התפריט הראשי

"מני אפרים" - מן אפרים יצא שורש יהושוע בן נון לרדות בעמלק לחלש אותו לפי חרב ומחובר מקרא זה לעליון לפרש ה' ירד לי בגבורים את יהושוע הקים לרד בעמלק

"אחריך" - יקום משבט בנימין שאול בן קיש שיגרמנו ויעמם אותו כגחלים עוממות ויש לפתור בעממיך בחיל של מאתים אלף רגלי שבא שאול עליהם

"מני מכיר ירדו מחקקים" - שרים גדולים שכבשו את האמורי אשר כבשו (דברים ג ד) ששים עיר כל חבל ארגוב שכבש יאיר