קטע:רש"י על שופטים ה ג

"אנכי אנכי" - כפול שמעתי מדרש אגדה (ילקוט שמעוני ב מז) לא קפח הקדוש ברוך הוא שכר תבור וכרמל שבאו למתן תורה לתת עליהם את התורה וחזרו בבשת הפנים אמר להם הקדוש ברוך הוא סוף שאני פורע לכם כפלים נאמר בסיני (שמות כ ב) אנכי ה' אלהיך בתבור יאמר אנכי אנכי נאמר בסיני (שם) אנכי ה' אלהיך בכרמל יאמר כפול (מלכים א יח לט) ה' הוא האלהים ה' הוא האלהים בימי אליהו