קטע:רש"י על שופטים ה ב

"בפרע פרעות בישראל בהתנדב עם" - כשבאו פרצות על ישראל שפרצו בהם אויביהם על עזבם את ה' והתנדב העם לשוב בתשובה מעתה ברכו את ה' על התשועות שעשה