קטע:רש"י על רות ג יב

ועתה כי אמנם – "אם" כתיב ולא קרי, כלומר, משמע ספק והוא ודאי – יש גואל קרוב ממנו. אמר רבי יהושע בן לוי: "שלמון ואלימלך וטוב אחים היו". ומהו "אשר לאחינו לאלימלך"? לעולם קורא אדם את דודו אחיו, כענין שנאמר: "וישמע אברהם כי נשבה אחיו" (בראשית יט). והלא אברהם דודו היה? כך היה בועז לאלימלך – בן אחיו, קרוב למחלון, אבל טוב היה קרוב יותר.