פתיחת התפריט הראשי

"בעצלתים ימך המקרה" - כשאדם מתעצל ואינו מתקן פרצה קטנה שבתקרת הבית ימך המקרה ישפל הבנין המקרה את הבית והמסכך עליו

"ידלוף" - יטפטף דלף גשמים כלומר כשישראל מתעצלים בתורה הם נמקים ובית גאון עוזם חרב ומך