קטע:רש"י על קהלת י ח

"חופר גומץ" - שוחה

"בו יפול" - פעמים שהוא נופל בו כלומר יש לך חורש רעה וסופו לשוב עליו בסוף שכלה זרעו של נבוכדנצר ע"י כלי בית המקדש שנאמר (דנייאל ח) ועל מרי שמיא התרוממת

"פורץ גדר" - סייג של חכמים לעבור על דבריהם

"ישכנו נחש" - מיתה בידי שמים ולפי שדבר בלשון פריצת גדר הזכיר בתשלומין לשון נשיכת נחש שהוא דר בחורי נקבי כתלי בתים פרוצים