פתיחת התפריט הראשי

"כשגגה שיוצא מלפני השליט" - דומה הוא לשליט שהוציא דבר שגגה מפיו שוגג ואי אפשר לחזור כך אומר הקב"ה ואין להשיב