פתיחת התפריט הראשי

"וישב העפר וגו'" - מבבל באו לבבל חזרו

"והרוח תשוב" - זו רוח הקדש שכיון שנסתלקה רוח הקדש גלו