רש"י על קהלת ח יז

"את כל מעשה האלהים" - שמסר לבריות

"כי לא יוכל האדם למצוא וגו'" - אין הבריות יכולין לעמוד על סוף דרכו של הקב"ה מה שכר כל המעשה שנעשה תחת השמש שרואין רשעים מצליחים וצדיקים יורדים

"בשל אשר יעמול האדם לבקש" - בשביל אשר ראיתי הרבה עמלים לבקש ולמצא את סוף המדה ואינן יכולין

"וגם אם יאמר החכם" - שהוא יודע לא יוכל שהרי מרע"ה לא עמד על הדבר באומרו (שמות לג) הודיעני נא את דרכיך