פתיחת התפריט הראשי

"ועמוק עמוק" - הוא מי ימצאנו שאין לי רשות להרהר בהן מה למעלה ומה למטה מה לפנים ומה לאחור ועוד