קטע:רש"י על קהלת ז יח

"טוב אשר תאחז בזה וגו'" - אחוז בצדק וברשע אם אמר לך הנביא הצדיק דבר שהוא דומה לך לרשע כגון שאמר שמואל לשאול אל יקל בעיניך לפקפק בו

"יצא את כולם" - ידי שניהם לקיים הצדק והרשע כהלכתן