פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על קהלת ז יד

"ביום טובה היה בטוב" - ביום שיש בידך לעשות טובה היה בעושי הטובה

"וביום רעה ראה" - כשתבוא הרעה על הרשעים אתה תהיה מן הרואים שנאמר (ישעיהו סו) ויצאו וראו בפגרי האנשים וגו' ולא תהיה מן הנראים והיו דראון לכל בשר

"גם את זה לעמת זה" - הטובה ושכר פעולתה לעמת הרעה ושכר פעולתה

"אשר לא ימצא האדם אחריו מאומה" - להרהר אחריו של הקב"ה