פתיחת התפריט הראשי

"עושר ונכסים" - לפי פשוטו כמשמעו

"ולא ישליטנו האלהים לאכול ממנו" - שיהא שמח בחלקו למצוא קורת רוח בעשרו כי שואף לעשות ולהרבות הון כענין שנאמר (חבקוק ב) והוא ימות ולא ישבע וגם לא ישליטנו לעשות צדקה לאכול הימנה לעתיד ואיש נכרי יטול אותו ממון ויעשה בו צדקה ויהנה ממנו ומדרש אגדה בדברי תורה

"עושר ונכסים וכבוד" - מקרא משנה ואגדה

"לא ישליטנו" - שלא זכה לגמרא ומתוך כך אין הנאה ממנו בשום דבר הוראה

"כי איש נכרי יאכלנו" - זה בעל הגמרא