רש"י על קהלת ד א

"ושבתי אני ואראה" - ברוח הקדש

"את כל העשקים" - הנעשים עשוקים בגיהנם במעשים אשר נעשים

"תחת השמש" - תחת חליפיה של התורה

"והנה דמעת העשקים" - בוכים על נפשותם העשוקות ביד מלאכי משחית ואכזרים וכן הוא אומר (תהלים פד) עוברי בעמק הבכא מעין ישיתוהו אלו יורדי גיהנם ואף מקרא זה כך נדרש בספרי

"ומיד עושקיהם כח" - עושקיהם מכריחים ותוקפים אותם בכח