קטע:רש"י על קהלת ג יח

"אמרתי אני בלבי" - בראותי זאת

"על דברת בני האדם" - שאחזו להם מדת גאות לנהוג שררה ורבנות בקטנים מהם

"לברם" - (ס"א לבררם) הקב"ה להודיעם שאין שררתם כלום ולהראותם שהם ואף השרים והמלכים

"בהמה המה להם" - כשאר בהמה וחיה המה לעצמם