פתיחת התפריט הראשי

"השואפים" - הבולעים אביון

"ולשבית" - כמו ולהשבית ודוגמא לשמיד מעוזניה (ישעיהו כג) ללכת לגיד ביזרעאל (מלכים ב ט)