קטע:רש"י על עמוס ז א

"כה הראני" - פורענות שהיה רוצה להביא גובאי

"בתחלת עלות הלקש" - ל' מלקוש שהתבואה עולה בקנה שלה

"והנה לקש" - היה צומח אחרי גיזי המלך אחר שגזזו תבואת המלך עד שלא עלתה בקנה היו גוזזין אותה שחת להאכיל לבהמות וכן ת"י דאיתגזיזת שיחתא דמלכא ול' משנה היא קוצר לשחת ומאכיל לבהמה