פתיחת התפריט הראשי

"ונשאתם את סכות מלככם" - חוזר לענין הפורעניות שלמעלה חשך להם יום ה' ולא אור ונשאתם בגולה עמכם את גלוליכם וירכיבום האויבים על צואריכם לשאת עמכם בגולה

"סכות כיון כוכב" - שמות עכו"ם הן