קטע:רש"י על עזרא ד כ

"ומלכין תקיפין" - ומלכים חזקים היו בירושלים שהיו מושלים ושליטים בכל עבר הנהר של צד א"י כמו שנאמר בשלמה כי הוא רודה בכל עבר הנהר וגו' (מלכים א ד')

"ומסים" - וכסף גולגולת היה נתון להם שהיו העכו"ם מעלין להם מס