רש"י על נחמיה ט טו

"לרעבם" - מן רעב יאמר לרעבם כמו מן צמא לצמאם

"אשר נשאת את ידך" - בשבועה כמו אשר נשאתי את ידי לתת אותה (שמות ו')