קטע:רש"י על נחמיה ה יג

"גם חצני נערתי" - אף אני בגדי נערתי חצני כמו (ישעיהו מט) והביאו בניך בחוצן

"נערתי" - אישקוליי"ר בלע"ז כמו התנערי מעפר (שם)

"ככה ינער" - ככה ינער הקב"ה מן העולם ומנכסיהם כל אותם שלא יהיו מוחלין חובותיהם

"נעור ורק" - בלא נכסים