פתיחת התפריט הראשי

"ואגרת אל אסף" - ותשלח כתב אגרת אל אסף

"שומר הפרדס" - ממונה היה על היערים אשר למלך

"לקרות" - משקל חזק לעשות תקרות וקורות לשערי בירות הר הבית שהרי ב"ה בנו בבנינו אבל שערי חומות הר הבית וחומת החצר אשר סביב ב"ה לא בנו עדיין

"ולחומת העיר" - ולעשות קורות לחומת העיר

"ולבית אשר אבא אליו" - ולעשות בית אשר אשב בו לצורכי

"ויתן לי המלך" - את כל אשר שאלתי ממנו

"כיד" - כפי ידו של הקב"ה שהיתה טובה עלי להצליחני