קטע:רש"י על משלי כח כג

"מוכיח אדם וגו'" - על עבירות שבידו ומפרישו מהם

"אחרי חן" - לאחר זמן חן ימצא בעיניו יותר ממחליק לשון מצינו בבראשית רבה כל מקום שנאמר אחרי אינו אלא מופלג אחר סמוך בתנחומא על אלה הדברים מוכיח אדם אחרי זה משה שהוכיח את ישראל אחר הקב"ה שנקראו אדם שנאמר (יחזקאל לד) אדם אתם ונאמר בו כי מצאת חן בעיני (שמות לג) ממחליק לשון זה בלעם האומר לישראל דברים מתוקנים מה טובו אהליך יעקב (במדבר כ"ו) משה מכריז השמרו לכם פן יפתה ובלעם מכריז ומחניף עשו תאותכם ואינו מקפיד לא איש אל ויכזב באומו' אבל בכם אומ' ולא יעשה ושלמה צוח על שניהם נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא (לעיל כז)