רש"י על משלי כח ח

"מרבה הונו בנשך ותרבית לחונן דלים" - הרשות שומעין עליו שהוא מתעשר בלא משפט ונוטלין ממונו ובונין בו גשרים ומתקנין בו הדרכים וזהו חנינת דלים כך דרשו רבי תנחומא