רש"י על משלי כח ג

"גבר רש" - דיין עם הארץ עושק דלים בדין על שאינו מתון בדין הרי הוא כמטר הסוחף את השדה ואין עושה פירות

"סוחף" - שוטף ובמשנה נסתחפה שדהו וכן נסחף אביריך (ירמיהו מו) נשטפו ומעדו וכשלו