קטע:רש"י על משלי כה טו

"באורך אפים יפותה קצין" - בעוד שהקב"ה מאריך אפו ואינו נפרע יתנו לב החוטאים לפתותו בתשובה ותפלה

"ולשון רכה" - בתפלה ותחנונים

"תשבר גרם" - עצם קושי הגזרה