קטע:רש"י על משלי כה ט

"ריבך ריב את רעך" - ואם על כרחך אתה צריך לריב ולהוכיח עם רעך מ"מ סוד אחר אל תגלה לא תזכיר לו דופי אבותיו שמתו שאין הכל יודעין אותו ואתה תגלהו