פתיחת התפריט הראשי

"זמת אולת" - עצת אולת חטאת לבעליה

"ותועבת לאדם לץ" - ליצנות היא המתעבת את האדם על הקב"ה ועל הבריות