קטע:רש"י על משלי כג לא

"אל תרא יין כי יתאדם" - אל תתן בי עיניך

"כי יתן בכוס עינו יתהלך במישרים" - המרבה שכרות כל עבירות דומות לו למישור כל הדרכים ישרים בעיניו

"בכוס" - בכיס כתיב כלומר השותה נותן עין בכוס והחנוני בכיסו של זה