פתיחת התפריט הראשי

"כי ה' יריב ריבם וקבע" - ויגזול את הנפש

"קובעיהם" - גוזליהם ובלשון ארמי קביעה גזילה במסכת ראש השנה אתא ההוא גברא לקמיה אמר ליה קבען פלניא וכו'