פתיחת התפריט הראשי

"מכסה שנאה שפתי שקר" - החונף שפתיו שקר ומכסה שנאה בלבו

"ומוציא דבה הוא כסיל" - לעז שיהו אנשים דובבין בו על חבירו